Удължаване на срок за Областен етап и сливане на 2-и и 3-...

Общо събрание на БАСУ – 2017г.

Споделете

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Управителният съвет на Българска асоциация спорт за учащи на основание чл. 27, т.1 от Устава на Асоциацията свиква Общо събрание на сдружението на 10 март 2017г. от 12ч. в Прес- клуб “България” при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАСУ и УС за 2016г.
2. Финансов отчет на БАСУ за 2016г
3. Приемане на бюджет на БАСУ за 2017г.

4. Разни

Събранието ще започне с официално награждаване на ученически спортни клубове, деятели, учители и ученици за постигнати високи резултати в развитието и утвърждаването на ученическия спорт.


Добавено на 10.02.2017